Keress élményt - Tervezz útvonalat - Utazz Magyarországon
Helyszínek
Események
Kiemelt szálláshelyek
Útitervek
Élmény ajánlat piactér
Jegyértékesítés
Szállásfoglalás

Partner belépés Fiókom Regisztráció
Adatvédelem


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Alulírott “Search & Go” Kft., mint a www.gotourist.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja honlapjának látogatóit a honlapon regisztrált – és a regisztrálás nélküli ajánlatkérő – felhasználók illetve a turisztikai attrakciókat, helyszíneket hirdető partnerek (a továbbiakban: Felhasználók)adatainak kezeléséről, az azok védelme érdekében hozott szervezési és technikai intézkedésekről, a felhasználókat megillető jogorvoslati lehetőségekről.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény(„Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyeskorlátairól szóló 2008. évi XLVIII.törvény („Grtv.”) vonatkozó rendelkezéseit.

 

 

1.     Az adatkezelő

 

Cégnév: “SEARCH & GO” KFT.

Székhely: 4400 NYÍREGYHÁZA, NYÍRFA TÉR 5. Fsz/22.

Cégjegyzékszáma: Cg.15-09-086745

Adószám: 27085055-2-15

Képviselő: KISS BÉLA GERGELY ÜGYVEZETŐ

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 70 457 97 49

E-mail cím: info@gotourist.hu

Honlap címe: www.gotourist.hu

Panaszkezelés helye, elérhetősége: “SEARCH & GO” KFT., 4400 NYÍREGYHÁZA,NYÍRFA TÉR 5. Fsz/22.

Tárhely szolgáltató neve: RACKFOREST Informatikai, Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.3.em  3008.ajtó,

adószáma: 14671858-2-41,

adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-74088/2014. (a továbbiakban: Társaság,illetve Adatkezelő)

 

 

 

2.     Az adatkezelési tájékoztatóhatálya

 

Ezen Adatkezelési Tájékoztató hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok Társaság általi kezelésére terjed ki.

 

Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket,szállítókat a tájékoztató alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni.

 

Az Adatkezelési Tájékoztatóhatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személyelérhetőségére vonatkozó adatokat.

 

 

3.     Fogalom meghatározások

 

1.   „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre(„érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító,például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.   „adatkezelés”:a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyébmódon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3.   „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4.   „profilalkotás”:személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez,egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez,megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódójellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

5.   „álnevesítés”:a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6.   „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált,decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

7.   „adatkezelő”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8.   „adatfeldolgozó”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9.   „címzett”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól,hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálatkeretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek;

10.   „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11.   „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedetútján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12.   „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

4.     Az Adatkezelő adatvédelmi irányelvei

 

1.Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban,valamint az Európai Unió jogában előírt szabályoknak.

 

2. Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető a gotourist.hu weblapon.

 

3. Az Adatkezelő jogosult az Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelési Tájékoztatómódosításának esetén a Szolgáltató a felhasználót a változások gotourist.hu oldalon történő közzététele útján értesíti. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatót.

 

4. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

5. Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos nemzeti és nemzetközi jogszabályokkal.

 

6. Az Adatkezelő a személyes adatokat a GDPR-ban szereplő jogalap alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

 

7. Az Adatkezelő az adatokat statisztikai célokra felhasználhatja, azonban csak és kizárólag oly módon, hogy felhasználása az adott felhasználó nevét, illetve egyéb beazonosításra alkalmas adatát semmilyen formában nem tartalmazhatja.

5.     Az Adatkezelő általkezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama
Adatkezelés célja és jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

Regisztráció a Társaság honlapján, mellyel a Felhasználó hozzájárul a honlapon nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a vele való kapcsolatfelvételhez.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása.

Természetes személyek esetén

kötelező:

-        Felhasználó neve

-        e-mail címe,

-        online azonosítója,

opcionális:

-        telefonszáma,

-        lakcíme,

-        megye,

-        neme,

-        születési idő,

-        telefonszáma,

-        vélemények, értékelések

Nem természetes személyek esetén

kötelező:

-        kapcsolattartó neve

-        cégnév,

-        e-mail címe,

-        online azonosítója,

opcionális:

-        megye,

-        székhelye,

-        adószáma,

-        telefonszáma,

-        vélemények, értékelések,

A regisztráció fennállásáig, illetőleg a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

Ajánlatkérés az Adatkezelőtől, mellyel a Felhasználó a Társaság honlapján szereplő szolgáltatás vonatkozásában kér tájékoztatást. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása.

-        Felhasználó neve,

-        e-mail címe

-        telefonszáma,

A szolgáltatás fennállásáig, illetőleg a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

Hírlevél szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés, mellyel a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy részére a Társaság rendszeresen hírleveleket, illetve egyéb reklámanyagokat küldjön e-mail formátumban.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása.

-        Felhasználó neve,

-        e-mail címe

-        irányítószáma

-        telefonszáma

A hozzájárulás visszavonásáig, amely történhet e-mail üzenetben vagy a hírlevélről leiratkozás gombra való kattintással.

Adatkezelés a Társaság webáruházában, melynek célja a szolgáltatás teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása.Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, szerződés teljesítése.

-        Felhasználó neve,

-        lakcíme,

-        telefonszáma,

-        e-mail címe,

-        online azonosítója,

-        bankszámlaszáma

-        utalvány esetén: ajándékozott neve, ajándékutalvány részletei

A szolgáltatás fennállásáig, illetőleg a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, vásárlás esetén a vásárlás évét követő 5 évig.

Ajándéksorsolások szervezésével kapcsolatosadatkezelés.Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása.

-        Felhasználó neve,

-        lakcíme,

-        telefonszáma,

-        e-mail címe,

-        online azonosítója

Az ajándéksorsolás befejezéséig.

Direkt marketing célú adatkezelés.Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása.

-        Felhasználó neve,

-        lakcíme,

-        telefonszáma,

-        e-mail címe,

-        online azonosítója

-        webhely használatához kapcsolódó információk (pl.megtekintett oldalak)

-        vásárlások adatai (pl. termék értéke)

-        NAIH száma

A hozzájárulás visszavonásáig, amely történhet írásban, vagy e-mail üzenetben.

Számviteli bizonylat kiállításával kapcsolatos adatkezelés. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése.

 

-        Felhasználó vagy az általa megadott személy vezetékneve, keresztneve

-        számlázási címe,

-        teljesítés időpontja,

-        teljesítés tartalma,

-        áfás számla esetén adóazonosító jel illetve adószám,

8 évig illetve a hatályos adójogi jogszabályokban előírt időtartamig

Törzsvásárlói programmal összefüggő adatkezelés, Az adatkezelés jogalapja: Felhasználó hozzájárulása.

-    -    Felhasználó neve,

     -    e-mail címe,

     -   irányítószáma,

      -  telefonszáma,

       - Felhasználó által megadott egyéb adatok,

A hozzájárulás visszavonásáig, amely történhet e-mail üzenetben vagy a törzsvásárlói programból való leiratkozással.

Helymeghatározás mobil eszköz használata esetén, személyre szabott ajánlatok küldése céljából a tartózkodási helyhez kötötten, Az adatkezelés jogalapja: Felhasználó hozzájárulása.

-        Felhasználó tartózkodási helye,

-        IP címe,

5 nap

Telefonbeszélgetések rögzítése a felek jogainak,    panaszainak érvényesítése végett. Az adatkezelés jogalapja: Felhasználó hozzájárulása.

      -    Felhasználó hívószáma,

      -    a hívott szám,

     -   a hívás időpontja,

     -  telefonbeszélgetés hangfelvétele,

5 év

Sütik (Cookie) használata a Felhasználó optimális internethasználata érdekében. Az adatkezelés jogalapja:Felhasználó hozzájárulása.

-        Felhasználó azonosítószáma

     -   dátum, időpont,

     -   előzőleg meglátogatott oldal,

Ideiglenes sütik esetén: az adott böngésző bezárásáig,

Állandó sütik: a Felhasználó számítógépén legfeljebb 1 évig tárolódnak, illetve azok Felhasználó általi törléséig.


Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az online bankkártyás fizetések a Barionrendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bankfelügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

Harmadik személyek személyes adatainak kezelése 

Amennyiben a Felhasználó harmadik személy (ek) személyes adatait adja meg (pl.: utalvány vásárlása esetén), a Felhasználó kötelessége annak biztosítása, hogy az adatközléshez szükséges hozzájárulást beszerezze vagy az egyéb jogalapot teljesítse, és értesítse az Adatkezelőt az ezzel kapcsolatos bármely változás esetén. A Felhasználónak tartózkodnia kell harmadik személyek személyes adatainak jogszerűtlen átadásától, kivéve, ha az adatközlés az Adatkezelővel fennálló szerződés teljesítéséhez szükséges.

Az adatokhoz hozzáférők köre,adatfeldolgozók

1. A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai, illetve közreműködői férhetnek hozzá. Ilyen közreműködők pl.: az adott turisztikai attrakció, esemény szervezője, számlázást végző szolgáltató,a fizetésben közreműködő szolgáltató, a tárhelyszolgáltató,illetve az Exagent Group Kft. A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az adatokat továbbíthassa a közreműködők felé, mely adattovábbítás jogalapja a szerződés teljesítése. Személyes adatokat egyebekben – az Adatkezelő munkatársain és közreműködőin kívül –Adatkezelő harmadik személyeknek nem ad át, csak és kizárólag a Felhasználókifejezett hozzájárulása esetén. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményét. Ön a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulással egyúttal hozzájárul ahhoz is, hogy az Adatkezelő a jogutódjának átadja a személyes adatokat. Amennyiben kéri, az Adatkezelő a jogutódnak való átadás előtt törli a felhasználó személyes adatait.

 

6.     Adatbiztonsági intézkedések

 

1. Az Adatkezelő valamennyi adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR Rendelet és az Infotv., érvényre juttatásához szükségesek.

 

2. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

 

3. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A személyes adatokhoz való hozzáférést a Társaság jogosultsági szintek megadásával korlátozza.

 

4. Az Adatkezelő az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja,hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. Az Adatkezelő az informatikai rendszerét tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el.

 

5. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:

 

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

 

b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi,adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

 

c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

 

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

 

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

 

f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

 

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek,protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre,szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. Az elvárható gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért a Szolgáltatót/Adatkezelőt felelősség nem teheli.

 

7.      Az érintett személy jogai

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően részletes tájékoztatást kapjon.

 

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

 

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozószemélyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a GDPR Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR Rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek.

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez,illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja a címzettekről.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

A GDPR Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket azadatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése Ellen, ide értve a profilalkotást is.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely ránézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt,valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban.

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez valójog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a jogszabályokat.

 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben,vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a jogait.

 

9. Jogorvoslati lehetőségek

 

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél az 1.pontban foglalt elérhetőségeken, hogy az Adatkezelő tájékoztatassa a személyes adatai kezeléséről, a személyes adatait helyesbítse, valamint a személyes adatait – a kötelező adatkezelés kivételével – törölje vagy zárolja.

 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa feldolgozott személyes adatairól,azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén –az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő az érintett kérelmére a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül írásban  tájékoztatást ad. A tájékoztatás ingyenes.

 

Az Adatkezelő az érintett tájékoztatását csak a törvényben meghatározott esetekben tagadja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosításmegtagadására a törvény mely pontja alapján került sor. A felvilágosításmegtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

 

A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -,feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának jogszabályban meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy az illetékes hatóság elrendelte.

 

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információkalapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, ami a személyes adat törlését kizárta.

 

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti,akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelemelutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintett a jogorvoslati lehetőségekről.

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a jogszabályban meghatározott egyéb esetben.

 

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adat továbbítástis – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére  a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül– bírósághoz fordulhat. Az Adatkezelő köteles bizonyítani az adatkezelés jogszerűségét.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogsérelemre vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással az alábbi elérhetőségeken lehet bejelentést tenni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
telefon: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
email: ugyfelszolgalat@naih.hu
web: www.naih.hu

 

10.   Kikötés

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérőkezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal a hatálybalépés előtt közzéteszi honlapján.

 

 

 

“SEARCH & GO” KFT.

 

2022.09.30.

 

 

 

 

 

Regisztráld turisztikai helyedet, eseményedet vagy regisztrálj felhasználóként!
+36 70 3620798