Keress, tervezz, utazz itthon
Helyszínek
Események
Útitervek

Partner belépés Bejelentkezés Regisztráció
Felhasználói feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

        I. A Szolgáltatást nyújtó “Search & Go” Kft. adatai: 

A szolgáltató neve:

"Search & Go Kft

Székhelye és postai címe:

4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 6. I. em. 113.

Nyilvántartó hatóság:

Nyíregyházi Törvényszék, mint Cégbíróság 

Cégjegyzékszáma: 

Cg. 15-09-086745 

Adószáma: 

27085055-2-15 

E-mail címe:    

info@gotourist.hu 

Honlapjának címe:     

www.gotourist.hu 

Telefonos ügyfélszolgálat: 

+36 70/457 9749 

Ügyfélszolgálat e-mail címe: 

info@gotourist.hu

Panaszkezelés helye és elérhetőségei: 

”Search & Go” Kft.   4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 6. I. em 113.  Munkanapokon 13-15 óra között 

Tárhely szolgáltató neve:   

Ginrin Interactive Kft. 

Tárhely szolgáltató címe:

1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 2. 3. em. 8. 

        
        II. Bevezető rendelkezések: 

1. A  jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) foglaltak egyrészről a ”Search & Go” Kft. és a turisztikai attrakció Partner között online turisztikai attrakció közvetítői és kapcsolódó szolgáltatások tárgyában létrejött szerződés feltételeit szabályozza, valamint a szolgáltatást nyújtó Partner, a rendezvény szervezője és a Látogató között keletkező jogokat és kötelezettségeket is. 

2. A jelen ÁSZF alapján a ”Search & Go” Kft. biztosítja, hogy a turisztikai attrakció szolgáltatást nyújtó Partner által üzemeltetett/szervezett különböző turisztikai attrakció(k) megjelenjen(ek) a “Search & Go” Kft. internetes turisztikai attrakció rendszerében.  

3. A turisztikai attrakció szolgáltatást nyújtó Partner kizárólag akkor jogosult több, általa üzemeltetett/szervezett turisztikai attrakciót megjelentetni a “Search & Go” Kft. internetes turisztikai attrakció rendszerében, amennyiben a jelen ÁSZF-et valamennyi általa üzemeltetett/szervezett és megjelentetni kívánt turisztikai attrakcióra kiterjedően elfogadja. A Partner saját maga adja meg és tölti fel a ”Search & Go” Kft. rendszerébe az adott turisztikai attrakcióra vonatkozó információkat, adatokat és fotókat, a rendszerbe feltöltött adatok helyességéért a felelősség kizárólag a Partnert terheli.

        III. Alapvető fogalmak:

1.  A ”Search & Go” Kft. internetes rendszere és társult oldalai: azon mindenkori internetes oldalak együttese, amelyekkel a ”Search & Go” Kft. önállóan, vagy megállapodások alapján jogosult rendelkezni, és amelyek segítségével a Szolgáltatását nyújtja. A továbbiakban együttesen: ”Search & Go” Kft. Felület.  

2. Partner: Az adott turisztikai attrakciók szervezésére/üzemeltetésére a jogszabályok és a vonatkozó hatósági rendelkezések, nyilvántartások szerint jogosult személy vagy szervezet, aki a Szolgáltatásra szerződik a ”Search & Go” Kft.-vel. 

3. Szolgáltatás: a ”Search & Go” Kft. és a „”Search & Go” Kft. Felület” szolgáltatásai (továbbiakban: Rendszer), amelyek segítségével a Partner által kínált különböző turisztikai attrakciók és szolgáltatások a “Search & Go” Kft. Felületen megjelennek.

4. Látogató: a Partner szolgáltatását ingyenesen megtekintő természetes vagy jogi személy.

5. Adminisztrációs Felület: a Partner részére a Szolgáltatás használatát lehetővé tevő online, szoftveres elérés. A Partner a részére biztosított Adminisztrációs Felületen megtekintheti az Ajánlatával és az Ajánlatának közzétételével kapcsolatos releváns információkat.  

        IV.  Általános rendelkezések  

1. A Partner az ÁSZF-ben és a “Search & Go” Kft. ajánlatában megjelölt szolgáltatásokat rendelheti meg a “Search & Go” Kft. által üzemeltett www.gotourist.hu oldalon közzétett Médiajánlatban rögzített árakon. A megrendelés kizárólag írásban történhet, az info@gotourist.hu e-mail címre küldött megrendeléssel, melyben konkrétan meg kell jelölni a megrendelés tárgyát és időtartalmát. A megrendelés visszaigazolását követően a “Search & Go” Kft. számlát állít ki a Partner felé a megrendelt szolgáltatásról, mely számla kiegyenlítését követően válik véglegessé a megrendelés. 

2. A “Search & Go” Kft. a Partner részére alapszolgáltatásként a Rendszer használatát biztosítja, beleértve a használathoz szükséges Adminisztrációs Felület biztosítását is. A Rendszerben a turisztikai attrakcióra vonatkozó információk (Ajánlatok) jelennek meg.  

3. Az alapszolgáltatásokon kívüli további szolgáltatások nyújtásához a Partner külön megrendelése szükséges, amely szolgáltatások külön díj mellett vehetők igénybe (egyéb szolgáltatások). Egyéb szolgáltatások megrendelése esetén a „Szolgáltatás” fogalma alatt az egyéb szolgáltatásokat is érteni kell.  

4. A “Search & Go” Kft. az adott turisztikai attrakció szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a meghírdetett turisztikai attrakciók bemutatására korlátozódik. A turisztikai attrakció meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása az azt szervező Partner (a továbbiakban: Partner) kötelezettsége. A “Search & Go” Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a Partner által feltöltött információk, képek, videók valóságtartalmáért.  

5. A “Search & Go” Kft. tájékoztatja a Látogatót illetve a Partnert, akik kifejezetten tudomásul veszik, hogy a “Search & Go” Kft. jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a “Search & Go” Kft. a Látogatót és a Partnert a változásoknak a www.gotourist.hu oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább tizenöt nappal. 

6. A “Search & Go” Kft. honlapját a Látogatók ingyenesen, saját felelősségükre használhatják. A “Search & Go” Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációkat a saját minőségbiztosításának megfelelően felülbírálja és/vagy megtagadja. 

         V. Regisztráció, illetve a szerződés létrejötte a turisztikai attrakciót kínáló Partnerrel  

1. A Partnernek a “Search & Go” Kft. által megkért adatok (turisztikai attrakció neve, típusa, kategóriája, e-mail cím, kapcsolattartó neve, telefonszáma, település, kerület, számlázási név, adminisztrációs felület nyelve, pénzem) megadása mellett be kell regisztrálnia valamennyi általa üzemeltetett/szervezett és a “Search & Go” Kft. internetes rendszerében megjelentetni kívánt turisztikai attrakciót Weboldal(ak)ra, amely adatok megadásával egy időben el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et. A “Search & Go” Kft. a Partner regisztrációját e-mail útján visszaigazolja, amely során a Partner részére az Adminisztrációs Felülethez titkos jelszót (kódot) biztosít. A “Search & Go” Kft. a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani. Partnernek a visszaigazolást követően a regisztrációja részeként meg kell adnia a “Search & Go” Kft. által megkért további adatokat (szálláshely címe, számlázási név, számlázási cím, számlázási email cím, adószám, adott esetben EU adószám, postázási cím, kapcsolattartó neve és telefonszáma, automatikus hívásértesítési szám, adott esetben fax szám, cégjegyzékszám, illetve magánszemély esetén: születési név, lakcím, egyéni vállalkozó esetén: születési név).  

2. A Partner a “Search & Go” Kft. Médiaajánlatában szereplő szolgáltatásokat az ott feltüntetett árakon tudja megrendelni.   

        VI.  A “Search & Go” Kft. Partnerrel szemben érvényesíthető jogai és kötelezettségei   

1. A Partner tudomásul veszi, hogy a “Search & Go” Kft. tájékoztatási joga a Látogató irányába magában foglalja különösen az alábbiakat:  
(a) informálódás az adott turisztikai attrakció igénybevételével összefüggésben.  

2. A “Search & Go” Kft. jogosult a Partner által megadott e-mail címre a saját vagy a Partnertől különböző partnerei (harmadik személyek) termékeiről vagy szolgáltatásairól promóciós- és reklámanyagokat küldeni.  

3. A Partner kifejezetten feljogosítja a “Search & Go” Kft.-t arra, hogy foglalásnövelési célból, a saját döntése szerint a Partner által az Adminisztrációs Felületen feltöltött turisztikai attrakciót (ideértve bármely fotót, illusztrációt, adatot és információt, jogi oltalom alatt álló, vagy ilyen oltalom alá helyezhető megjelöléseket, ábrákat, fotókat, képanyagokat is) az általa meghatározott részben, az általa meghatározott módon és tartamban a nyilvánossághoz közvetítse, népszerűsítse, reklámozza online és offline felületeken.  

4. A Partner adott turisztikai attrakciója nem kizárólag a “Search & Go” Kft Felület” domain nevei alatt jelenhet meg. Ilyen eltérő megjelenés lehet a kereső és közösségi hálózatok rendszereiben való megjelenés is. A Search & Go” Kft. Felülettől eltérő, egyéb felületeken való megjelenésre alkalmazni kell az adott egyéb felület szabályzatait is.  

5. A “Search & Go” Kft. jogosult, de nem köteles az Ajánlatot idegen nyelven is elérhetővé tenni. A más nyelvre fordítás a szerződésre irányadó jogot ( magyar) nem változtatja meg.  

6. A Felek eltérő és külön megállapodásának a hiányában a “Search & Go” Kft. a Partner díjfizetési kötelezettsége megsértése esetén az esedékességet követő napon az adott turisztikai attrakció megjelenítését a Partner előzetes értesítése nélkül és hozzájárulásának hiányában is automatikusan jogosult felfüggeszteni.  

7. Amennyiben a Partner fizetési késedelme eléri a 15 napot, a megjelenést a “Search & Go” Kft. véglegesen törölheti a rendszerből. Az esetleges korlátozások a fizetési kötelezettség teljesítéséig maradnak érvényben a “Search & Go” Kft. mindenkori döntése szerint.  

8. A “Search & Go” Kft. a Szolgáltatáshoz kapcsolódóan és a Látogatók kérdéseinek megválaszolása céljából telefonos ügyfélszolgálatot működtet. Az ügyfélszolgálat “Search & Go” Kft. általi működtetése nem mentesíti a Partnert a kötelezettségei teljesítése alól.   

9. A “Search & Go” Kft. jogosult arra, hogy a Szolgáltatásával összefüggésben "Nyereményjátékot", vagy „Akciót” szervezzen. Erről a “Search & Go” Kft. és a Partner külön vagy kiegészítő megállapodást köthet.  

        VII.  A turisztikai attrakciót kínáló Partner jogai és kötelezettségei  

1. A Partner kötelezettséget vállal arra, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a “Search & Go” Kft. tájékoztatásait.  

2. A Partner vállalja, hogy az Adminisztrációs Felület segítségével az adott turisztikai attrakcióra vonatkozó információkat és adatokat folyamatosan naprakészen tartja, illetve azt aktuálisan frissíti.  

3. Partner az információ és adatszolgáltatási kötelezettség során tényleges és valós adatok megadására köteles. A Partner kijelenti, hogy az Adminisztrációs Felületen az adott turisztikai attrakcióra vonatkozó fotók, videók, adatok, információk valósak és azok feltöltésére jogosult. A Partner vállalja, hogy minden olyan adatot és információt feltüntet, amely a vonatkozó jogszabályi, vagy hatósági előírás alapján kötelező. Az árakat a Partner bruttó módon köteles megadni (nettó + Áfa). Partner vállalja továbbá, hogy az adott turisztikai attrakcióra és annak szolgáltatásaira vonatkozó minden releváns információt megad. Az Adminisztrációs Felület használata a Szerződés hatályára korlátozott. Az ÁSZF eltérő rendelkezésének hiányában a Partner az adatszolgáltatási kötelezettségének legkésőbb a “Search & Go” Kft. megkeresését követő 3 munkanapon belül köteles eleget tenni. Ezen szerződéses rendelkezés megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.  

4. A “Search & Go” Kft.-nek joga van a Parter által megadott, de a valóságtól eltérő hibás vagy téves adatokat javítani. Amennyiben a Partner adatszolgáltatása rendszeresen valótlan vagy hibás, az a szerződéses kötelezettségek lényeges megsértésének minősül és rendkívüli felmondási okot jelent.  

5. A Partner köteles minden olyan problémáról vagy körülményről értesíteni a “Search & Go” Kft.-t, ami a Látogató részére nyújtott szolgáltatást, vagy a “Search & Go” Kft.-vel való együttműködést, kapcsolattartást, vagy a Rendszer használatát átmenetileg vagy tartósan hátrányosan befolyásolja, vagy kizárja, (pld.: felújítás, karbantartás, üzemzavar, a szolgáltatás bármely okból való rendelkezésre nem állása, internetkapcsolat elégtelensége, e-mail cím, telefonszám változása, stb). Az értesítés elmaradásából eredő károkat a Partner maga köteles viselni. A Partner köteles haladéktalanul értesíteni a “Search & Go” Kft.-t, ha a Látogató felé vállalt eredeti szerződéses kötelezettséget nem tudja teljesíteni.  

6. A Partner haladéktalanul köteles “Search & Go” Kft.-t értesíteni  

a.) az üzemeltető váltásról, illetve üzemeltető váltás esetén köteles az átvevő felet tájékoztatni a “Search & Go” Kft.-vel fennálló kapcsolatról,  

b.) biztosítani, hogy a távozó üzemeltető kötelessége minden érvényben lévő szerződésről tájékoztassa az új üzemeltetőt azzal, hogy a tovább vinni nem kívánt szerződések felmondása a régi üzemeltető kötelessége. Üzemeltető váltás esetén a régi üzemeltető köteles az üzemeltetése alatt realizált eladások után a nevére kiállított számlákat kiegyenlíteni. Az üzemeltető váltás esetén az új üzemeltető az ÁSZF elfogadásával vállalja az üzemeltetése során realizált eladott foglalások utáni díjak megfizetését.  

7. "Paritási követelmények”, (árazonosság és kapacitások rendelkezésre állása, a továbbiakban együttesen: „Paritás”)  
7.1 A Partner általi Paritás biztosítása az árazonosság tekintetében az alábbiakat jelenti: a Partner az azonos paraméterekkel és jellemzőkkel rendelkező turisztikai attrakcióval kapcsolatos szolgáltatásai tekintetében nem adhat meg kedvezőtlenebb árat a “Search & Go” Kft. rendszerében annál, mint amelyet a saját weblapján alkalmaz és meghirdet. A Partner saját weblapjának minősül az is, amikor a weblap üzemeltetésével a Partner más személyt bíz meg, de a weblap a Partner érdekében működik.  

7.2. A Paritási követelmények tekintetében az azonos paraméterek és jellemzők alatt az adott turisztikai attrakció meghatározó jellemzőit kell érteni. Ilyen meghatározó elemek különösen: turisztikai attrakcióhoz kapcsolódó szolgáltatások, az igénybevétel módja és feltételei, szezonalitás, az igénybevétel időpontja, akciós feltételek.  

7.3. Tilos az olyan magatartás, amely a jelen rendelkezés megkerülésére irányul. Ilyen eset lehet különösen az, amikor a Partner az adott turisztikai attrakció tekintetében részben különböző adatokat, jellemzőket, vagy szolgáltatási elemeket ad meg a “Search & Go” Kft. rendszerében és a saját weblapján annak érdekében, hogy az árazonosság biztosítására vonatkozó vállalást megkerülje. 

7.4. A Partnert nem terheli az árazonosság biztosítására tett vállalás akkor, amikor az árait „zárt fogyasztó csoportok” részére ajánlja, feltéve, hogy az árak sem közvetlen sem pedig közvetett módon nem kerülnek széles, illetve teljes nyilvánosságra. Zárt fogyasztó csoportoknak tekintendők azok a „csoportok”, amelyek valamely meghatározott kritérium vagy kritériumrendszer szerint definiáltak, a „csoporton” belül megajánlott árak olyan személyeknek biztosítottak, akik legalább egy alkalommal már tagként vettek igénybe szolgáltatást a Partnertől, továbbá a szolgáltatás igénybevehetőségét biztosító felület jelszóval védett, a tagság pedig a belépő önkéntes elhatározásán és aktív cselekvésén alapul. 

7.5. A Partner elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben a “Search & Go” Kft. saját maga is rendelkezik „csoporttal”, a “Search & Go” Kft. mindenkor a saját költségén, jogosult kedvezményt biztosítani a „csoportjának”.  

7.6. A Paritási vállalások megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. A Paritási vállalások sérelme esetén a Partnernek az erre irányuló felszólítást követően a sérelmes helyzetet azonnal meg kell szüntetnie és az itt meghatározottak szerint megfelelően módosítania kell a rendszerben megadott árat illetve az ajánlatát. Ha ezen kötelezettségének a Partner nem tesz eleget, úgy szerződés a “Search & Go” Kft. részéről rendkívüli felmondással megszüntethető. 

8. A Partner köteles a jelen ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok rendelkezéseit tiszteletben tartani, annak megfelelően eljárni. A Partner kijelenti, hogy megismerte, és magára nézve kötelezőnek fogadta el a “Search & Go” Kft. Weboldalainak a Felhasználási Feltételeit és Adatkezelési Tájékoztatóját. A hivatkozott dokumentumok elérhetőek a www.gotourist.hu oldal láblécén keresztül.  

9. A Partner az Adminisztrációs Felületet csak maga használhatja, illetéktelen harmadik személynek ahhoz hozzáférést nem biztosíthat. A jelszó titkosságának megőrzéséről a Partner köteles gondoskodni. A fentiek megsértésével okozott kárért a Partner felelős.  

10. A Partner a szerződés hatálya alatt köteles együttműködni mind a “Search & Go” Kft-vel, mind pedig a Látogatókkal 

11. Rangsorolás 

11.1. A Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy a “Search & Go” Kft. mindenkori döntése szerint jogosult olyan feltételrendszert meghatározni, amely a “Search & Go” Kft. Felületen megjelenő Ajánlatának, illetve a más Partnerek Ajánlatainak a "találati" sorrendjét meghatározza, vagy befolyásolja a sorrendiséget (rangsorolás). A feltételrendszer előre meghatározott kritériumokon alapul, a meghatározott kritériumok mentén valamennyi Partnerére egységesen vonatkozik, és automatizáltan működik. 

11.2. A rangsorolás szempontrendszere többtényezős. Az egyes tényezők többek között, de nem kizárólagosan az alábbiak: a Partner által a Médiaajánlatban megrendelt és kifizetett szolgáltatás, a “Search & Go” Kft. Felületen feltüntetett turisztiukai attrakció aloldal látogatóinak  száma, a vendégértékelések pontszáma, az ügyfélszolgálat minősége, a vendégpanaszok száma és típusa, valamint a Partner fizetési fegyelmének minősítése. 

11.3. A Partner az általa meghatározott, illetve általa pozitív irányba alakítható egyes tényezők útján befolyásolhatja a sorrendriség alakulását. A Partner az Adminisztrációs Felületen keresztül ún. bid. alapú licit útján vásárolhat kiemelést. A bid alapú licit feltételeiről az Adminisztrációs Felületen tájékozódhat. A bid alapú licit lehetősége és feltételei az előre meghatározott kritériumok mentén valamennyi Partner részére egységesen és azonos módon biztosított. Egyebekben a rangsorolás a fentiek szerint automatizáltan működik. A Partner az Adminisztrációs Felületen keresztül kísérheti figyelemmel az egyes tényezők mindenkori alakulását. A hivatkozottakra is tekintettel a Partner a rangsorolással, az annak alapján előálló sorrendiséggel, illetve a rangsorolás alapját képező egyes tényezőkkel szemben kifogást nem emelhet, igényt nem terjeszthet elő, illetve nem érvényesíthet. 

11.4. Tilos bármely olyan cselekmény megtétele, amely a fentiektől eltérően, mesterséges, illetve manipulatív eszközökkel, vagy az ÁSZF rendelkezéseinek a megkerülésével a találati sorrendet akarja befolyásolni. Ezen rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.  

12. A Partner a módosított díjszabást nem köteles elfogadni. Amennyiben a Partner nem fogadja el a díjak módosítását, a szerződést felmondhatja. Abban az esetben, ha a tájékoztatásban foglalt, a módosított díjszabás hatálybalépésének napját megelőző napig a Partner nem mondja fel a Szerződést, az a módosított díjszabás elfogadásának minősül.  

13. A Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy a “Search & Go” Kft. a döntése szerint különböző elismerő címeket” (pld.: Kiváló családi turisztikai attrakció stb..) hozhat létre. A „címeket” a felállított kritériumoknak megfelelő Partnereknek adományozza a “Search & Go” Kft. A „címeket” a jogosítás visszavonásáig használhatja a Partner. Külön visszavonás hiányában a „címek” használatának jogosultsága a Szerződés megszűntével automatikusan megszűnik. Ilyen esetben a Partner a továbbiakban sehol nem használhatja és tüntetheti fel a „címet”.  

14. A Partner biztosítja, hogy a “Search & Go” Kft. a megadott telefonos, vagy e-mail elérhetőségein felvegye vele a kapcsolatot egyeztetés, kapcsolattartás, vagy minőségbiztosítás céljából. A Partner vállalja, hogy ezen megkeresések alkalmával érdemi információkat ad a “Search & Go” Kft.-nek.  

15. A Partner köteles a “Search & Go” Kft. részére a Szolgáltatás díját határidőben megfizetni. A számla fizetési határideje annak kiállításától számított 15 nap.  

16. A Partner tudomásul veszi, hogy fizetési késedelme, vagy a fizetési kötelezettsége megtagadása esetén a “Search & Go” Kft. jogosult követelését érvényesíteni, arra másnak megbízást adni. A “Search & Go” Kft.  jogosult az igényérvényesítésével összefüggő költségeit a Partnerre terhelni.   

        VIII. Adat-, és titokvédelem, személyiségi jogok védelme 

1. Az ÁSZF-ben foglalt kivételekkel, továbbá a Látogatók és/vagy Felhasználók számára hozzáférhetővé tett nyilvános adatok kivételével a felek üzleti titokként kezelnek minden az ÁSZF szerinti jogviszony révén tudomásukra jutott és az ÁSZF szerinti tevékenységükből származó tényt, információt, adatot. Az üzleti titkok jogosulatlan harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele üzleti titoksértésnek minősül. Ezen rendelkezések hatálya kiterjed a felekkel munkaviszonyban, vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeire is.  

2. A Partner és a “Search & Go” Kft. kötelezik magukat, hogy a közöttük fennálló jogviszony feltételeit nem hozzák nyilvánosságra a jogviszony fennállása alatt és azt követően sem. A Felek a Szerződésük révén tudomásukra jutott, a másik félre és üzleti partnereire vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt üzleti titokként kötelesek megőrizni a Szerződés hatálya alatt és annak megszűnését követően is időbeli korlátozás nélkül. Ennek értelmében, jogosulatlanul egyik Fél sem használhatja fel a másik üzleti titkát, azt harmadik személlyel nem közölheti és nyilvánosságra sem hozhatja (kivéve, ha erre jogszabály vagy hatóság kötelezi, vagy ha erre a másik Fél írásban előzetesen hozzájárulását adta), valamint köteles minden ésszerűen elvárható intézkedést megtenni az üzleti titok harmadik személyekkel szembeni védelmére.  

3. Nem minősül üzleti titoksértésnek a “Search & Go” Kft. azon cselekménye, amelyeket a “Search & Go” Kft. az ÁSZF és az ÁSZF-ben hivatkozott dokumentumok és szabályzatok alapján végez.  

4. A “Search & Go” Kft. a tőle elvárható gondossággal biztosítja, hogy illetéktelen harmadik személy a Partner által feltöltött nyilvános adatok tartalmát módosítani ne tudja.  

5. Annak érdekében, hogy a felek az ÁSZF-t megkössék és azt teljesíteni tudják, valamint mind a Látogató, mind pedig a Partner a Szolgáltatást igénybe vehesse, szükség van arra, hogy a regisztrált Látogatók és a Partnerek nevében eljáró egyes magánszemélyek (pl.: vezető tisztségviselők, megrendelésre/aláírásra jogosult munkavállalók, számlázással és pénzügyi kérdésekkel foglalkozó kapcsolattartók stb.) egyes kapcsolattartáshoz, a Szolgáltatás nyújtásához szükséges adatait a “Search & Go” Kft. adatkezelőként kezelje. A Partner megbízásából és felhatalmazása alapján eljáró magánszemélyek azok, akik a Szolgáltatás funkcióit ténylegesen aktiválják, a foglalási felületet adatokkal feltöltik, kezelik, illetve a foglalások kezelésében és számlázásában részt vesznek. A Partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadása a Szolgáltatás igénybevételekor jogszerűen és az érintett magánszemélyek megfelelő tájékoztatása alapján történjen meg. Ezek meglétét a “Search & Go” Kft. vizsgálni nem köteles. A “Search & Go” Kft. felhívja a Partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget és ezért a magánszemély a “Search & Go” Kft.-vel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét “Search & Go” Kft. a Partnerre tovább háríthatja. Az adatkezelés jogalapja a “Search & Go” Kft. jogos érdeke, amely arra irányul, hogy az online környezetben működő Szolgáltatás, a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerinti feltételek mellett, teljeskörűen igénybe vehető legyen a Látogatók és a Partnerek számára. Az adatkezelés kizárólag az üzleti kapcsolattartók és a regisztrált Látogatók adatainak fentiek szerinti, a Szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó felhasználását, tárolását, kezelését jelenti.  

6. Kezelt személyes adatok köre Partnereknél a következő:  
- regisztrációkor megadott felhasználói név, jelszó, a vendégek számára kiadható telefonszám és email cím; kapcsolattartók körének vezeték- és keresztneve, területe, e-mail címe, telefonszáma;  
- magánszemély által üzemeltett Partner esetén: számlázási adatokban megadott vezeték - és keresztnév, születési hely és dátum, édesanyja neve, számlázási- és levelezési cím, adószám, számlázási e-mail cím;  
- egyéni vállalkozó, adószámmal rendelkező magánszemély, nonprofit szervezet vagy cég által üzemeltetett Partner esetén: név/cégnév, adószámot, cégjegyzékszám, számlázási- és levelezési cím, számlázási e-mail cím, bankszámlaszám;  
- a Szolgáltatás használata során keletkező, az érintett magánszemély által generált adatok (pl. log file-k).  

7. Kezelt személyes adatok köre a regisztrált Látogatóknál a követező: 
- regisztrációkor megadott felhasználói név, jelszó, név, email cím;   

 8. Az adatkezelés időtartama a Látogatóval illetve a Partnerrel fennálló üzleti kapcsolat megszűnését követő 8. év vége, az adózási előírásokhoz kapcsolódó, illetve a számfejtéshez szükséges számviteli törvény által előírt adatok kivételével, amely adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.  

 9. A személyes adatok tárolása a “Search & Go” Kft. elektronikus rendszerében történik, az adatok tárolása a Ginrin Interactive Kft. (székhely: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 2. 3. em. 8., adószám: 23304178-2-42, Cégjegyzék szám: 01-09-323478) (Adatfeldolgozó) által biztosított szervereken történik. A szervereket kizárólag a “Search & Go” Kft. használja. Az adatokhoz a “Search & Go” Kft. munkatársai férnek hozzá.  

10. A magánszemélyt az adatkezelés kapcsán az alábbi jogok illetik meg: a) tárolt adatokhoz való hozzáférés joga; b) helyesbítéshez való jog: téves adat esetén kérheti az adat helyesbítését; c) törléshez való jog; d) tiltakozáshoz való jog; e) az adatkezelés korlátozásához való jog; f) az adathordozhatósághoz való jog.  

Az Érintett fenti jogaival bármikor élhet a hatályos jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén. Az erre irányuló kérelmet a info@gotourist.hu email címre küldheti meg.  

11. “Search & Go” Kft. jogosult a magánszemély beazonosítására a válaszadást megelőzően (annak ellenőrzése érdekében, hogy a kérés az arra jogosulttól származik-e). “Search & Go” Kft. a beérkezett kérelmeket megvizsgálja, és azokat haladéktalanul, de nem később, mint egy hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi, vagy azt (indokolással ellátva) elutasítja, és a döntés eredményéről a magánszemélyt tájékoztatja. A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért a “Search & Go” Kft. az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.  

12. “Search & Go” Kft. a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.  

13. A magánszemély az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal a “Search & Go” Kft.  fent megadott elérhetőségein. Ezen kívül a magánszemély a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására, valamint panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóságnál.   

        IX.  Szavatosság, felelősség, szavatossági igény érvényesítése  

1. A “Search & Go” Kft. az általa nyújtott Szolgáltatásra eredménykötelezettséget nem vállal. A “Search & Go” Kft.-t nem terheli felelősség abban a tekintetben, hogy a Szolgáltatása segítségével létrejönnek-e foglalások és jegyeladások, vagy azok milyen számban jönnek létre. Az ilyen eredmény elmaradásával összefüggésben a Partner semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt a “Search & Go” Kft.-vel szemben, beleértve a biztatási kárt és elmaradt hasznot is. A “Search & Go” Kft. nem vállal felelősséget, illetve kötelezettséget az adott turisztikai attrakció megjelenítéséért, illetve annak esetleges elmaradásáért, amennyiben a Partner hiányosan tölti fel, illetve adja meg a turisztikai attrakcióvl vagy szálláshelyével kapcsolatos adatokat, információkat, vagy a megjelenítés az ÁSZF szabályaiba ütközik.  

2. A “Search & Go” Kft. nem felel a Látogató által a Partnernek, vagy más harmadik személynek okozott károkért, így különösen az adott turisztikai attrakció tényleges igénybevételének elmaradásáért, továbbá az igénybevétel feltételeinek megsértéséért.  

3. A “Search & Go” Kft. nem felel a Felhasználó és/vagy a Látogató, vagy más harmadik személynek a Partnerrel szemben érvényesíteni kívánt igényéért. A Partner felelős az adott turisztikai attrakció tényleges tulajdonságaiért, az általa feltöltött adatok helyességéért és teljességéért, ténylegességéért, az adatok hiányosságáért vagy fogyatékosságáért, továbbá a helyes adatoktól való utóbbi eltérésekért. A Partner felelős továbbá a tévesen megadott információból eredő következményekért, illetve igényekért, ideértve a szolgáltatása szerződésszerű biztosítását is. Az itt hivatkozott esetekkel összefüggésben a Látogató oldalán felmerülő esetleges többletköltségek megtérítési, illetve kompenzálási kötelezettsége szintén a Partner terhére esik. Az itt hivatkozott esetkörökre a helyettesítő szolgáltatások biztosítására vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadóak. A Partner felelősségi és helytállási kötelezettségének a körébe esik az is, ha az Adminisztrációs Felületen magadott, illetve megadni vállalt adatokhoz és/vagy paraméterekhez képest utóbb változások következnek be, vagy módosítások történnek. A jelen rendelkezés irányadó arra az esetre is, ha a Partner a valós időben történő aktualizálására tett vállalásának nem, vagy nem maradéktalanul tesz eleget. Ilyen esetekben a felelősség kizárólag a Partnert terheli. Amennyiben a jelen pontban foglalt esetek ismétlődőek, úgy az azonnali felmondási jogot alapoz meg a “Search & Go” Kft. részére.  

4. A Partner és a Látogató a “Search & Go” Kft. szolgáltatásával összefüggő esetleges kifogásait és/vagy észrevételeit a “Search & Go” Kft. székhelyén, vagy az elektronikusan a “Search & Go” Kft. által megadott elérhetőségek bármelyikén közölheti. A Partner a “Search & Go” Kft. hibás teljesítésével összefüggésben a Ptk. szerinti szavatossági igényekkel élhet.  

5. A “Search & Go” Kft. szavatolja, hogy a rá vonatkozó jogszabályok szerint jogszerűen bejegyzett és jogszerűen működő gazdasági társaság, továbbá a jelen ÁSZF szerinti tevékenység végzésére jogosult. 

6. A Partner szavatolja és jótáll azért, hogy jogszerűen bejegyzett és jogszerűen működő gazdasági társaság, illetve a vállalkozási tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, engedélyek és jogosítások birtokában, illetve a szükséges bejelentési kötelezettségek megtétele alapján végzi, a szolgáltatása értékesítése nem ütközik jogszabályba és/vagy bármely szakhatóság előírásába, továbbá a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit és vállalásait az ÁSZF, illetve a Szerződés szerint teljesíti. 

7. A Partner szavatol azért, hogy az általa vagy érdekében közölt, illetve feltöltött adatok, információk, képek és azok bármely része a valóságnak megfelel, az nem sérti harmadik természetes- vagy jogi személy nem rendelkező gazdasági társaság jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), a vonatkozó jogszabályoknak, szakhatósági előírásoknak megfelel, a megrendelt megjelenések nem esnek reklámtilalom vagy korlátozás alá, így különösen nem ütköznek a Grtv. és az Fttv. általános és speciális reklámtilalmaiba. A jelen szavatosságvállalás megfelelően értelmezendő a Partner szolgáltatására is. A Partner a szavatosságvállalásai megsértéséből adódó következményekért, igényekért, illetve kárért közvetlenül köteles helytállni. Amennyiben a Partner bármely kötelességszegésével és/vagy szavatosságvállalása megsértésével összefüggésben a “Search & Go” Kft.-t kötelezik helytállásra és/vagy a “Search & Go” Kft.-vel szemben szabnak ki bírságot, és/vagy a “Search & Go” Kft.-vel szemben történik harmadik személy általi igényérvényesítés, amelyért a “Search & Go” Kft. állt helyt, úgy a Partnernek a “Search & Go” Kft. felé van teljes körű, feltétlen és azonnali megtérítési kötelezettsége. 

        X. A Partnerrel kötött szerződés módosítása, megszűnése  

1. A “Search & Go” Kft. és a Parter közötti szerződés megszűnik a felek közös megegyezésével, rendes felmondással, rendkívüli felmondással, továbbá az irányadó jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel elállással. A rendes felmondás legalább 1 munkanapos felmondási idő megtartásával gyakorolható. A rendes felmondás nem gyakorolható a felek közötti Szerződés létrejöttével azonos napon. A felmondási jog nem korlátozza a “Search & Go” Kft.-nek az ÁSZF-ben foglaltak szerint a megjelenítések felfüggesztésére vonatkozó jogosultságát. A Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok az Adminisztrációs Felületen tehetők meg. A szándék bejelentésétől számított 1 munkanapon belül a “Search & Go” Kft. teljesíti a Partner megszüntetésre vagy felfüggesztésére irányuló szándékát. A “Search & Go” Kft. a Partner joghatályos nyilatkozatának tekint minden olyan üzenetet, amely a Partner részére biztosított adminisztrációs felületen megjelenik. A Partner az itt hivatkozottak szerint általa megtett nyilatkozatok joghatályosságát kifejezetten elismerni.  

2. Abban az esetben, ha a “Search & Go” Kft. módosítja a díjszabását és azt a Partner nem fogadja el, úgy a Partner rendes felmondás útján felmondhatja a Szerződést. A felmondásnak egyértelműen és kifejezetten tartalmaznia kell azt, hogy a Partner a Szerződést felmondja. Abban az esetben, ha a tájékoztatásban foglalt, a módosított díjszabás hatálybalépésének napját megelőző napig a Partner nem mondja fel a Szerződést, az a módosított díjszabás elfogadásának minősül.  

3. Súlyos szerződésszegésnek minősül – a fent említetteken túl - a jelen ÁSZF-ben foglalt valamely szavatosságvállalás vagy lényeges kötelezettség megsértése, és azonnali hatályú felmondást alapoz meg a lényeges kötelezettségszegés egyszeri megtörténte is.  

4. A Szerződés bármely okból való megszűnését követően a felek haladéktalanul kötelesek egymással elszámolni. 

5. A “Search & Go” Kft. a jogai fenntartása mellett megtagadhatja az Ajánlat közzétételét, vagy bármikor törölheti a már megjelent Ajánlatot (ideértve a közzététel felfüggesztését is), ha a Partner jelentős mértékben megsérti az ÁSZF valamely releváns rendelkezését (ideértve különösen a fizetési fegyelem megsértését, a fizetési kötelezettség megkerülését, a “Search & Go” Kft. rendszerének manipulatív használatát) illetve lentebb említett – de nem kizárólagos - esetekben: 

5.1. az ajánlat szembetűnően hiányos, nem létező, nem konkrét, ellentmondásos, félrevezető, valótlan, irreális, objektíve teljesíthetetlen, illetve sérti, vagy sértheti más természetes személy, vagy gazdasági társaság jó hírnevét; vagy nem tartalmazza azokat a minimális adatokat, amelyek a Felhasználó/Látogató döntés(én)ek megalapozott meghozatalához szükségesek (pl.: ár, a turisztikai attrakció lényeges paraméterei stb.).  

5.2. a Partner akár szándékosan akár gondatlanul helytelen vagy félrevezető adatokat közöl ( így pl. olyan irreálisan alacsony árakat, amelyet utóbb nem biztosít). 

5.3. a Partner nem tartja naprakészen információt az adminisztrációs rendszerében. 

5.4. ha és amennyiben az ajánlat “Search & Go” Kft. egyoldalú megítélése szerint a Weboldal, vagy a “Search & Go” Kft. arculatával, szellemiségével össze nem egyeztethető, üzletpolitikai elveivel ellentétes, és/vagy a “Search & Go” Kft. reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti. 

5.5. az ajánlat technikai, illetve terjedelmi okból nem teljesíthető,  

5.6. az ajánlatban foglaltakkal szemben hatóság formálisan vagy informálisan kifogást emelt. 

5.7. amennyiben a Partnernek a “Search & Go” Kft.-vel szemben ki nem egyenlített tartozása van, illetve, ha a Partner ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, vagy kényszertörlési-, illetve adóhatóság által indított vagy bírósági végrehajtási eljárás indul.  

A fenti esetekben a “Search & Go” Kft. jogosult a már megkötött Szerződést azonnali hatállyal felmondani, a Szolgáltatás nyújtását megszüntetni, illetve kötelezheti a Partnert az okozott károk és igazolt költségei megtérítésére.  

         XI.  Vegyes rendelkezések
 

1. A “Search & Go” Kft. nem vállal kötelezettséget arra, hogy az egyes turisztikai attrakciókra szóló ajánlatokat a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében átalakítja.  

2. A “Search & Go” Kft. a Weboldalak, illetve a Weboldalak útján megvalósuló szolgáltatást adott állapotban nyújtja, a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a “Search & Go” Kft. semmilyen felelősséget nem vállal. A “Search & Go” Kft. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).  

3. A “Search & Go” Kft. a fentiekkel összhangban minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és eszközzel igyekszik garantálni az általa nyújtott szolgáltatás folyamatosságát, nem vállal azonban felelősséget azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdek- és működési körén kívül eső elháríthatatlan külső esemény okozott és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza (pld.: sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.).  

4. A “Search & Go” Kft. egyoldalú joga, hogy a Partnerrel azonos tevékenységet folytató, illetve a Partner szolgáltatásával azonos, vagy ahhoz hasonló szolgáltatásra vonatkozóan szerződjön a Partneren kívüli más személyekkel.  

5. A“Search & Go” Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalak bármely tartalmi elemét és/vagy a Weboldalak útján megvalósuló szolgáltatás egészét bármikor módosítsa, megszüntesse.  

        XII. Szerzői jogok  

1. A “Search & Go” Kft. honlapján megjelenő védjegyek a “Search & Go” Kft., illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a “Search & Go” Kft., illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. 

2. A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a “Search & Go” Kft-t., illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a “Search & Go” Kft., illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. 

3. A Látogató által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a “Search & Go” Kft. korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, ez azonban nem jelenti azt, hogy bármely bejegyzés, megjegyzés stb. a “Search & Go” Kft. véleményét tükrözné. A “Search & Go” Kft. korlátozás nélkül jogosult a weblap használói észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, átadására, közzétételére, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania  

        XIII. Záró rendelkezések  

1. Az ÁSZF-ben a “Search & Go” Kft. részére megállapított jogok nem kizárólagos jellegűek, azok együttesen is alkalmazhatóak. Amennyiben a “Search & Go” Kft. a jelen ÁSZF-ben meghatározott jogát nem gyakorolja, az nem értelmezhető joglemondásként.  

2. Az ÁSZF-re és a Felek szerződésére, illetve az abban nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó. A jogviták eldöntésére a magyar bíróságok illetékesek.  

3. A Felek a vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton, lehetőleg peren kívül próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetére felek a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre a Nyíregyházi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. A Megyei Törvényszék hatáskörébe tartozó perek esetében a felek a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.   

4. A jelen ÁSZF bármely módosítását a “Search & Go” Kft. a változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően figyelemfelhívás mellett nyilvánosságra hozza a www.gotourist.hu. weboldalon, illetve a Weboldalakon. Az ÁSZF szövegében az esetleges elütések, nyelvhelyességi hibák, vagy a fogalomhasználat pontosítása, fogalmak átnevezése, továbbá a mindehhez kapcsolódó rendelkezések kijavítása (ideértve a tartalmi részletezést is) nem minősül az ÁSZF módosításának. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a “Search & Go” Kft. saját magára vonatkozó adatokat korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, illetve közzététele, továbbá azon módosított, illetve kiegészített ÁSZF közlése, illetve közzététele, amely esetekben azt jogszabályi változás és/vagy hatósági aktus tette szükségessé a módosítást, illetve kiegészítést, az ÁSZF-ben egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. A Partner mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.  

5. A jelen ÁSZF-nek a Látogatókkal illetve a Partnerrel való megismertetéséről a “Search & Go” Kft. a www.gotourist.hu weboldalon, illetve a Weboldalakon közzétételre kerül, Ezen túl a “ Search & Go” Kft. a Látogató és a Partner számára az ÁSZF-hez való hozzáférés minden esetben biztosítja. Az ÁSZF módosítását követően - felmondás hiányában - a szolgáltatás további igénybevétele egyúttal a módosított ÁSZF elfogadásának is minősül.   

6. Jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak 2020. év május hó 07. napjától lépnek hatályba. 


Nyíregyháza, 2020. május 07. 

“Search & Go” Kft.      


Regisztrálja turisztikai helyét, eseményét vagy regisztráljon felhasználóként